Hot News :

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราญช์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ปราชญ์ชาวบ้าน

หมอลำกลอน สามารถแต่งกลอนลำและเป็นผู้ลำเอง 

  1. หมอลำวงเดือน  เต็มดวง (ชื่อนายแวง  มีสง่า) อายุ 77ปี  บ้านเลขที่ 76/2 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

  2. นางไสว พลหาญ อายุ 72 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 76/2 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มกลองยาวหมู่ 11 โดยนายบุญร่วม  ปทุมรัตน์ หัวหน้าคณะกลุ่มกลองยาว อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ หมู่  11  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มกลองยาวเป็นการรวมตัวกัน เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ก่อให้เกิดรายได้ในหมู่บ้าน/ครัวเรือน เป็นการแสดงซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการแสดงไว้ให้ลูกหลานได้ร่วมสืบสานต่อไป

หมอแคน นายพล  ธรรมทอง อายุ 77 ปี  บ้านเลขที่ 48 หมู่ 11 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมอพราหมณ์ หมอธรรม หมอสู่ขวัญ ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วันสำคัญ งานบุญประเพณี วันพระ การเรียกขวัญ สู่ขวัญ 

   1. นายสอน ผันผาย อายุ 75 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 5 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

   2. นายบุญเรือง  เนตรภักดี  อายุ 75  ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   3. นายคำหล้า  ชาภักดี  อายุ 63 ปี  บ้านเลขที่ 28 หมู่ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   4. นายทองสิงห์  พงษ์พันธุ์  อายุ 72  ปี บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ 3  ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   5นายบัวเรียน  วิปุละ  อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   6. นายจันดี  สีหาภาค อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ 6 ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   7นายสี  อักโข อายุ 68 ปี บ้านเลขที่  34/2 หมู่ 8 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

   8. นายบัวเรียน  วิปุละ  อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 10  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ

   9. นายชัย  ตะนะสุข อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 56/4 หมู่  12  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ       

หมอยาสมุนไพร 

   1. นางลอน  ปทุมศรี  ยาริดสีดวงทวาร อายุ 50 ปี  บ้านเลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   2. นายสวัสดิ์  สายลุน ยากษัยเส้นเอ็น อายุ 62 ปี บ้านเลขที่  43  หมู่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

   3. นายบัวผัน  ธรรมแก้ว ยาผิดสำแดง ยาแก้ร้อนใน อายุ 64 บ้านเลขที่ 43 หมู่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

   4. นายสอน  บุญนำ  อายุ 75  ปี บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ 3  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

   5. นายทองนาค  นามพรม  อายุ 57 ปี บ้านเลขที่  3/2  หมู่ 7 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

   6. นายแจ่ม  แพทย์นาดี  อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 126 หมู่  11  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำเครื่องจักสาน เบ็ดตกปลา สวิง สุ่มดักปลา กระติบข้าว ตะกร้า กะชังปลา ลอบดักปลา และเครื่องจักสานประเภทอื่นๆ  ผลิตจากไม้ไผ่   

1. นายโสวัติ  คำดี อายุ 57 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ 1  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

2. นายฟั่น  พลชัย  อายุ 75  ปี บ้านเลขที่  42 หมู่ 1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

3. นายพวง พงษ์อ่อน อายุ75  ปี บ้านเลขที่  40 หมู่  1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

4. นายสงาน  วงค์ใหญ่  อายุ  69 ปี  บ้านเลขที่  5/3 หมู่  1  ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

5. นายสง่า  นามพรม  อายุ  74  ปี  บ้านเลขที่  28  หมู่ 2  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด ศรีสะเกษ

6. นายคำมี  กิ่มเกลี้ยง  อายุ  74  ปี  บ้านเลขที่  75 หมู่ 2  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด ศรีสะเกษ

7. นายสา  วงศ์ที  อายุ  66 ปี  บ้านเลขที่  41/1 หมู่ 3  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด  ศรีสะเกษ

8. นางน้อย  บุญนำ  อายุ  68  ปี  บ้านเลขที่  49 หมู่ 3  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด ศรีสะเกษ

9. นายเชย  อินสวน  อายุ  75  ปี  บ้านเลขที่  7  หมู่  5  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด   ศรีสะเกษ

10. นายไมล์  บันดะลุน  อายุ  76  ปี  บ้านเลขที่  12/1  หมู่  5  ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

11. นายทองมา  เชื้อชม สานตะกร้า  อายุ  66  ปี  บ้านเลขที่  16/2  หมู่  5  ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอ   กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

12. นายใบ  แสงหริญ  อายุ  72  ปี  บ้านเลขที่  16/1  หมู่  6  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัด   ศรีสะเกษ

13. นายบัวผัน  เนตรภักดี  อายุ  85 ปี  บ้านเลขที่  48 หมู่  9  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัด   ศรีสะเกษ

14. นายเกรียงไกร  วงษ์ใหญ่  อายุ  48 ปี  บ้านเลขที่  39/5 หมู่  11  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัด   ศรีสะเกษ

ทำหมอนขิด  ผ้าขิด  หมอนสามเหลี่ยม

1. นางฉวี  นามพรม  อายุ  55  ปี  บ้านเลขที่ 35  หมู่  5  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด ศรีสะเกษ

2. นางบัวผัน  สีหาบุตร  อายุ  62  ปี  บ้านเลขที่ 36  หมู่  5  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัด ศรีสะเกษ

3. นางดวงจันทร์  สืบวงค์  อายุ  62  ปี  บ้านเลขที่ 36  หมู่  5  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ

4. นายหนูพร  วงษ์ละคร  อายุ 60 ปี  บ้านเลขที่  97  หมู่  12  ตำบลหนองหัวช้าง  อำเภอกันทรารมย์    จังหวัดศรีสะเกษ

  

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ