Hot News :
กองคลัง

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางจุฑาทิพย์ ศรีหงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวกรรณิการ์ ชาภักดี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงพัสน์นันท์ รัตนพันธุ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

นางสาวมนัดดา คุณสาร

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวสุพัตรา ตุนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาววิไลภรณ์ บุญรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาภรณ์ คำศรี

จ้างเหมาบริการ (กองคลัง)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ