Hot News :
สำนักปลัด

นายธวัชชัย คำโสภา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายทองดี สายวงศ์

นักทรัพยากรบุคล ชำนาญการ

นายสุธรรม จิตโชติ

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวสลักจิต สมสะอาด

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

นายสมควร คงพุท

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นางสาวกิตติญาภรณ์ บัวลอย

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

นางอรปภา ปลุกใจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายชวลิต วังศรีแก้ว

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวสุวิกรานต์ สายลาด

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสิทธิกร นามพรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวสำอาง สุขอ้วน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายศราวุฒิ กันภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวประภัสสร สีหบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายบุญโฮม พละศักดิ์

นักการภารโรง

นางสาวกัลยาณี ทนธรรม

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายปาพจน์ พลหนองหลวง

พนักงานดับเพลิง

นายประเสริฐ บุญเต็ม

พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์

นายปัญญา พลหาร

จ้างเหมาบริการ (คนขับรถ)

นายวินัย ผิวนวล

จ้างเหมาบริการ (คนสวน)

นายบัวพันธ์ กันภัย

จ้างเหมาบริการ (ยาม)

นางสาวสุภาพร ผันผาย

จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ