Hot News :
คณะผู้บริหาร


นางประยูร วงศ์ใหญ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหัวช้าง

โทรศัพท์:0644629669

นายคำฟอง เจติโคตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหัวช้าง

โทรศัพท์:0981128913

นางประภัสสร แก้วเนตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหัวช้าง

โทรศัพท์:0810758631

นายปฏิพัทธ์ กันเทพา

เลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

โทรศัพท์:0616673990

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ